• کد خبر : ۲۰۸۱
اگهی مزایده اجاره دكه میدان جانبازان (یك مرحله ای)

 

98/3/18/538

1398/12/15

           

 

آگهي مزايده اجاره  دکه میدان جانبازان ( یک مرحله ای ) 

 

     شهرداري سركان به استناد ماده 13 آئين نامه  مالي شهرداريها ومجوز شماره   343/98   مورخه  23/10/98  شوراي اسلامي شهرسركان ، قصد دارد دکه میدان جانبازان  را بصورت اجاره یکساله ازطریق برگزاری مزایده واگذارنماید 0

مورداجاره :

1- دکه واقع درمیدان جانبازان ( پارک میدان جانبازان ) بمدت یکسال از1/1/99  باقیمت پایه 000/000/60 ریال

2-متقاضیان  باید دارای تجهیزات مناسب وسابقه کاری لازم بوده وموردتائید مراجع قانونی قرارگیرند0

تبصره :  اخذ مجوزهای لازم شامل بهداشت ، اماکن و ... بعهده مستاجر میباشد0

3-متقاضیان بایستی مبلغ 000/000/10 بعنوان  سپرده شرکت درمزایده  به حساب 3100003137004 سپرده شهرداری نزد بانک ملی سرکان واریزویک نسخه فیش واریزی  ، تصویرشناسنامه ، کارت پایان خدمت وکارت ملی  راهمراه با درخواست کتبی پیشنهاد قیمت خودبه انضمام لیست تجهیزات و سابقه کاری دریکبرگ بصورت خلاصه درپاکت سربسته  تا پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخه 26/12/98   به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند0  

4- جلسه کمیسیون معاملات پس ازاتمام مهلت آگهی  (  مورخه 28/12/98 ) بصورت غیرحضوری  تشکیل وبرنده باتوجه به قیمت پیشنهادی وسابقه کاری معرفی خواهد شد   ضمنا" درشرایط مساوی اولویت  با متقاضیان بومی ( ساکن شهرسرکان ) میباشد0

5- سپرده نفراول تاسوم تازمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند وچنانچه هرکدام ازمتقاضیان از انجام معامله خودداری نمایند سپرده آنان بنفع شهرداری ضبط خواهد شد  0

6-حفظ ونگهداری ازساختمان مربوطه درطول مدت اجاره بعهده مستاجرمیباشد 0 

7- متقاضیان باید مشخصات کامل ، آدرس وشماره تلفن خودرادرپشت پاکت قید نمایند 0 درغیراینصورت پاکت مربوطه مفتوح نخواهدشد 0  

8-شهرداری دررد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ارائه دلیل خاصی مختارمی باشد  0

9-به پیشنهادات مخدوش ، مشروط ، مبهم وفاقد فیش واریزی  ونیز پیشنهاداتی که بعداز مهلت مذکور تحویل گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد 0

10- باتوجه به موقعیت مکان  فوق الذکر، ارائه  تائیدیه ازاداره اماکن ومراجع ذیصلاح  جهت عقدقرارداد با نفر برنده  الزامی است ودرصورت عدم اخذ تائیدیه ویا عدم دارا بودن تجهیزات وسوابق کاری اشاره شده ضمن عدم عقد  قرارداد سپرده واریزی  متقاضی بنفع شهرداری ضبط خواهد شد 0

11- کلیه هزینه های چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده میباشد 0

12-افرادفاقد کارت پایان خدمت مقدس سربازی حق شرکت درمزایده راندارند  0  

13- 50%  مبلغ اجاره هنگام عقد قرارداد ازبرنده مزایده اخذ ومابقی دردوقسط تاپایان قرارداد دریافت میگردد 0

14- سایرشرایط وجزئیات کاردرقرارداد اجاره ذکر خواهد شد 0

 

 

                                                                                                             شهرداری سرکان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.3.0
    V5.5.3.0